prof. dr hab. Adam Nita

anitaDoktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze odbywał w latach 1987 – 92). Po dwuletniej aplikacji, w roku 1994 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1995 uzupełniający egzamin radcowski. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego”. Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen.

W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych”, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.